Bokföring av aktiekapital vid nybildning av aktiebolag, 2081

Reglerna om aktiebolag och aktiekapital finns i Aktiebolagslag 2005:551. Ytterligare information om aktiebolagslagen finner ni hos regeringskansliet.

Aktiebolagets kännetecken

Ett aktiebolag kännetecknas av att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets förpliktelser, utan ansvaret begränsas normalt till det satsade kapitalet. Aktier och andelar är normalt fria att överlåtas och bolagets redovisning ska offentliggöras med en årsredovisning.

Skillnaden mellan privata och publika aktiebolag

Den största skillnaden för ett publikt aktiebolag är att det får sprida aktier till allmänheten. Vidare ska privata aktiebolag ha ett registrerat aktiekapital om minst 50.000 kronor och publika aktiebolag ska ha ett registrerat aktiekapital om minst 500.000 kronor. I publika aktiebolag ska firmanamnet följas av publ. i bolagsordningen, det finns även utökade regler på styrelsens sammansättning och på vilket sätt bolaget får kalla till bolagsstämma.

Bolagsbildning

Ett aktiebolag bildas genom att en eller flera stiftare upprättar en stiftelseurkund och en bolagsordning, stiftarna tecknar och betalar för aktierna (betalning kan ske genom kontantinsättning och/eller genom apportegendom), stiftelseurkunden undertecknas, registreringen skickas sedan in till bolagsverket inom 6 månader från det att stiftelseurkunden undertecknats.

Aktiebolaget anses vara bildat när stiftelseurkunden är undertecknad, bolaget blir en egen juridisk person när bolaget har registrerats hos bolagsverket och bolaget får ett organisationsnummer när registreringen är färdig.

Kontantemission, kontant betalning

Betalning för tecknade aktier kan ske genom att stiftaren sätter in kontanter (kontantemission) på ett särskilt konto som är öppnat för ändamålet. Insättningen ska styrkas med ett bankintyg.

Apportemission, tillskjuta apportegendom

Betalning för tecknade aktier kan ske genom att stiftaren tillskjuter annan egendom än kontanter (apportemission). Egendomen som tillskjuts ska vara av ekonomiskt värde för bolaget och värdet ska minst uppgå till den betalning som ska göras. Vanlig apportegendom är fastigheter, maskiner, varulager och värdepapper. Värdet på egendomen ska verifieras av en godkänd eller auktoriserad revisor alternativt av ett revisionsbolag.

Bokföring av aktiekapital vid bolagsbildning, exempel

Nedan följer tre olika exempel på bokföring och kontering vid en nybildning av ett privat aktiebolag med ett aktiekapital om 50.000 kronor.

Bolagsbildning genom kontantemission

Exemplet grundar sig på att stiftarna betalar in kontanter till ett särskilt konto som är öppnat för ändamålet.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning 50.000  
2081 Aktiekapital   50.000

Bolagsbildning med kontantemission och apportemission

Exemplet grundar sig på att stiftarna betalar in 10.000 kronor till ett särskilt konto som är öppnat för ändamålet, tillskjuter inventarier till ett värde av 20.000 kronor och ett varulager om 20.000 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning 10.000  
1220 Inventarier och verktyg 20.000  
1460 Lager av handelsvaror 20.000  
2081 Aktiekapital   50.000

Bolagsbildning genom apportemission

Exemplet grundar sig på att stiftarna tillskjuter inventarier till ett värde av 50.000 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1220 Inventarier och verktyg 50.000  
2081 Aktiekapital   50.000

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Dec 11th, 2011