Enkelt bolag

I Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag regleras bolagsformen enkelt bolag.

Om två eller flera har avtalat om att bedriva verksamhet i bolag utan att uppfylla kraven om handelsbolag så utgör det ett enkelt bolag.

Ett enkelt bolag ska registreras hos bolagsverket om det uppfyller mer än två av följande tre villkor:

  • Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor.
  • Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Ett enkelt bolag är inte någon egen juridisk person vilket innebär att det enkla bolaget inte kan äga några tillgångar, skulder eller för talan inför domstol. Istället är det bolagsmännen som äger och svarar för det enkla bolagets tillgångar och skulder.

Ett enkelt bolag tilldelas inte något organisationsnmmer.

Bolagsmän och dess ansvar

Det enkla bolagets delägare benämns bolagsmän. Bolagsmännen är endast ansvarig för de avtal som de själv deltagit i, men om flera bolagsmän deltagit i ett avtal så är de solidariskt ansvariga.

Bolagsavtal

Ett avtal om att gemensamt bedriva verksamhet måste föreligga för att ett enkelt bolags ska bildas. Avtalet kan både vara muntligt eller skriftligt men det är ur bevissynpunkt en fördel om bolagsavtalet är upprättat i skriftlig form. Om bolagsavtalet är skriftligt så ska det vara underskrivet av samtiga bolagsmän.

I bolagsavtalet regleras även bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter. I den mån bolagsmännen inte har avtalat om sina inbördes rättigheter och skyldigheter så regleras dessa i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Mar 7th, 2012