Handelsbolag

I Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag regleras bolagsformen handelsbolag.

När två eller flera (fysiska eller juridiska personer) har avtalat om att gemensamt bedriva näringsverksamhet och bolagsverket har fört in bolaget i handelsregistret så är ett handelsbolag formelt bildat. Bolaget blir i samband med registreringen en egen juridisk person och det tilldelas även ett organisationsnummer.

Om två eller flera har avtalat om att bedriva verksamhet i bolag utan att uppfylla kraven om handelsbolag så utgör det istället ett enkelt bolag.

Bolagsmän och dess ansvar

Handelsbolagets delägare benämns bolagsmän vilka svarar obegränsat och solidarisk för bolagets skulder och förpliktelser. Ett solidariskt ansvar för bolagets skulder innebär att bolagets fordringsägare kan kräva vem som helst av bolagsmännen på betalning. En ny bolagsman är även ansvarig för bolagets tidigare skulder medan en bolagsman som avgår endast är ansvarig för skulder som uppstått fram till att bolagsverket registrerat och kungjort utträdet.

Bolagsavtal

Ett avtal om att gemensamt bedriva näringsvrksamhet måste föreligga för att ett handelsbolag ska kunna bildas. Avtalet kan både vara muntligt eller skriftligt men det är ur bevissynpunkt en fördel om bolagsavtalet är upprättat i skriftlig form. Om bolagsavtalet är skriftligt så ska det vara underskrivet av samtiga bolagsmän.

I bolagsavtalet regleras även bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter. Det går inte i ett bolagsavtal att ta bort rättigheten att få granska bolagets räkenskaper och få kännedom om bolagets angelägenheter. I den mån bolagsmännen inte har avtalat om sina inbördes rättigheter och skyldigheter så regleras dessa i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Mar 7th, 2012